وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو اهمیت ویژه ای بـرای جـمهوری اسـلامی ایران دارنـد، گفت:‌«اکوتـا» و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند در تـوسـعه همه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت های مـنطقه مشارکت کامل داشته باشند.

«محمدجواد ظریف» امروز شنبه در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا با بیان این که ظـرفیت‌های اکو بـرای همگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا همچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت، گفت: اولـویت اصلی دسـتور کار مـا باید تـحقق «اجـتماع اکو» همراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بهروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش های غنی مشـترک بـاشـد.  

ظریف گفت: ســازمــان همکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته،  بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت های فـرهنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه های مـوردنیاز بـرای موفقیت در همکاری چندجانبه میان ملت ها را دارا می باشد.

وزیر امور خارجه اولـین و مـهمتریـن چـالـش مسـتمر اکو را نـبود الـگوی مـناسـب بـرای همکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی  عنوان کرد و گفت: در ایـن راسـتا باید سـاخـتار همکاری بـرای رسیدن بدین هدف مجددا سازماندهی شود.

وی با بیان این که سـند چـشم انـداز اکو ۲۰۲۵ آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه ای در زمینه های مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین شـامـل تـرانـزیت و حـمل و نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت،  افزود: باید اجـرای مـوثـر چـشم انـداز ۲۰۲۵ را از طـریق مکانیسم ها و طـراحی های پیش بینی شـده شـتاب  دهیم ضمن اینکه شـورای وزیران باید از وزرای بـخش های ذیربـط و نیز دبیرخـانـه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی مـهم در راسـتای تـحقق اهداف و مقاصد سازمان حمایت کنند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـاسیس کریدور و فـعالیت‌های مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت، گفت:  مـا در ایران سـرمـایه گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقه های گمشـده انـجام داده ایم. بـا این حـال طـرح های اسـاسی همچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت( TTFA) همچنان در انتظار اجرا توسط کشورهای عضو است.

 ظریف تاکید کرد: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورهای عـضو اکو که بسیار پـایین تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویه‌های دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه مـنظور تسهیل و همسان سـازی تـجارت مـنطقه ای نیاز داریم تـا  بـتوانیم مـناسـبات تـجاری مـان را سـریعتر، ارزان‌تـر و قـابـل پیش بینی‌تـر کنیم.

وی افزود:در این راستا انـجام تـراکنش‌های مـالی بـا ارزهای ملی، تـهاتـر، کاهش هزینه‌ها و از بین بـردن تـاخیرها و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنها بـرخی از رویکرد هایی است که باید تقویت شوند.