مدیرعامل تأمین اجتماعی، از برنامه این سازمان به منظور توسعه خدمات درمانی برای جامعه بازنشستگان در قالب پوشش بیمه تکمیلی خبر داد. به گزارش ایلنا، میرهاشم موسوی گفت: همچنان به دنبال توسعه خدمات درمانی برای جامعه بازنشستگان هستیم و برنامه‌ای هم برای پوشش بیمه تکمیلی آنها داریم که به‌زودی اعلام خواهیم کرد. وی یادآور شد: این موضوع در مرحله بررسی نحوه تامین منابع مالی لازم برای اجرای آن است که طی نشستی که با نمایندگان کانون‌های بازنشستگی خواهیم داشت به نتیجه رسیده و اخبار خوشی را برای بازنشستگان خواهیم داشت.