بازرس کانون شوراهای کار استان تهران گفت: دولت به جای تخصیص بسته حمایتی برای بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را لحاظ کند و بدهی خود را به سازمان پرداخت کند. فعلا دغدغه ما بسته حمایتی نیست.

به گزارش ایلنا، امیر قامتی درباره تصمیم دولت برای تخصیص بسته حمایتی ویژه به بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر نظر کمیته امداد نیستند که هیأت دولت بخواهد برایشان بسته حمایتی یا بهتر است بگوییم صدقه جاریه در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت نقشی در تأمین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد و سرمایه صندوق تأمین اجتماعی متعلق به اندوخته ۳۰ساله کارگران و بازنشستگان است و وفق اعلام تورم ۳۸درصدی از سوی بانک مرکزی، بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اعمال ماده ۹۶ تامین اجتماعی هستند.

بازرس کانون شوراهای کار استان تهران گفت: هرگونه تغییر در مصوبه قانونی شورای عالی کار مغایر قانون است و هر گونه اعتراض به این تخلف و تخطی از قانون را برای خود محفوظ می‌داریم.

قامتی تصریح کرد: دولت به جای تخصیص بسته حمایتی برای بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را لحاظ کرده و بدهی خود را به سازمان پرداخت کند. در طول این سال‌ها دولت‌ها سیاستی پیش گرفتند که کاملا ضدمنافع تأمین اجتماعی بوده و امروز هزینه‌ی این سیاست‌ها را بر دوش کارگران و بازنشستگان انداخته‌اند.

بازرس کانون شوراهای کار استان تهران با ابراز نگرانی از اینکه تصمیم دولت به دادن بسته حمایتی به بازنشستگان راه‌حلی باشد که دولت برای حقوق بازنشستگان در نظر گرفته، گفت: کاری که دولت باید انجام دهد همان اجرای مصوبه شورای عالی کار است و بعد اگر خواست می‌تواند بسته حمایتی نیز برای بازنشستگان در نظر بگیرد اما فعلا دغدغه ما بسته حمایتی نیست و دولت فکر نکند با این سیاست‌ها می‌تواند بازنشستگان را قانع کند!