بازنشستگان کارگری در برخی از استان‌های کشور با تجمع مقابل ادارات تامین اجتماعی خواستار تصویب افزایش مستمری‌ها در هیات دولت شدند.

به گزارش ایلنا، در همین زمینه بازنشستگان کارگری رشت خواستار تصویب افزایش مستمری‌ها مطابق مصوبه شورای عالی کار در هیات دولت شدند و در عین حال، خواستار پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و پایبندی دولت به قانون شدند.

بنا بر این گزارش، در کرمانشاه و خوزستان نیز بازنشستگان خواستار تصویب افزایش حقوق و اعمال آن شدند.