صدها کارگر پتروشیمی بوشهر، دوشنبه  5 اردیبهشت، در اعتراض به دستمزدهای نامناسب و تغییر نوبت کاری، در سایت 1 این پتروشیمی اعتصاب کردند.مطالبات کارگران، افزایش دستمزد، تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت، بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و غذا عنوان شده است.