نتایج پژوهش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته و استان تهران بیشترین جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، در پایان سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی ۴۳ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۸۶ نفر را تحت پوشش خود قرار داده است.

به گزارش ایسنا، جمعیت کل کشور براساس برآورد مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۴ میلیون نفر است که می‌توان نتیجه گرفت تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۵۲.۷درصد از افراد جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. در این دوره تعداد بیمه‌شدگان اصلی ۱۴میلیون و ۵۲۱هزار و ۸۴۳ نفر است نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ که ۱۴میلیون و ۳۷۳هزار و ۲۶۰ نفر بوده حدود یک درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین طی این مدت تعداد مستمری‌بگیران اصلی چهار میلیون و ۲۲۸هزار و ۸۹۹ نفر  بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ که سه میلیون و ۹۵۴هزار و ۴۰۵ نفر است، ۶.۹درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش، تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۰.۳درصد افزایش، تعداد بیمه‌شدگان ۰.۶درصد کاهش و تعداد مستمری‌بگیران ۴.۶درصد افزایش داشته است. استان تهران با ۹ میلیون و ۳۶۴هزار و ۱۹۸ نفر و پس از آن اصفهان با سه میلیون و ۵۳۵هزار و ۳۰۴ نفر بیشترین جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.

در این گزارش آمده است: تعداد کل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۷میلیون و ۱۰۷هزار و ۸۰۰ نفر بوده که از این تعداد بیش از ۱۱ میلیون و ۶۳۸هزار نفر بیمه‌شده مرد، دو میلیون و ۸۸۳هزار و ۴۲۳ نفر بیمه‌شده زن و مابقی ۲۲میلیون و ۵۸۶هزار نفر بیمه‌شدگان تبعی هستند. از مجموع بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بدون احتساب بیمه‌شدگان تبعی، بیش از ۱۰میلیون نفر بیمه‌شده اجباری و بیش‌از چهار میلیون نفر بیمه‌شده خاص هستند.