یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که مهاجرت‌های درون‌استانی و برون‌استانی نیروی کار طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، به بررسی سهم نیروی کار مهاجر غیربومی در بازار کار کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ پرداخته است.

در این گزارش، مهاجرین داخل کشور مدنظر هستند که مهاجران درون‌استانی، برون‌استانی و مهاجران از خارج به داخل را شامل می‌شوند. منظور از مهاجر شاغل و بیکار نیز فردی است که در زمان آمارگیری، کمتر از یک سال در استان محل آمارگیری اقامت داشته و در استان مقصد شاغل یا بیکار بوده باشد.

به موجب این گزارش، در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۶۳۶هزار نفر در داخل کشور مهاجرت داشته‌اند که شامل مهاجرت‌های درون‌استانی و برون‌استانی و از خارج به داخل بوده است.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۸.۷درصد مهاجرت‌های در سن کار مربوط به مهاجرت درون‌استانی، ۴۸.۳درصد آن مربوط به مهاجرت برون‌استانی و سه درصد از خارج به کشور بوده است.