روز بیست و ششم اردیبهشت، جمعی از معلمان تبریز که تعدادی از آنها معلمان تازه‌وارد و جوان بودند، با مراجعه به آموزش و پرورش این استان، خواستار توجه به مطالبات صنفی خود شدند.

به گزارش ایلنا، این معلمان خواسته‌هایی ازجمله اجرای رتبه‌بندی بر مبنای سند تحول بنیادین و همسان‌سازی با مشاغل مشابه (هیات علمی دانشگاه) طبق بند ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و برقراری فوق‌العاده ویژه ۵۰درصد به طور کامل طبق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را مطرح کردند.

این معلمان می‌گویند: چرا باید فاصله عمیق میان دریافتی کارکنان وزارتخانه‌های مختلف باشد و چرا باید بین کادر آموزشی کشور تا این اندازه تبعیض مزدی وجود داشته باشد که یک هیات عملی دانشگاه، چند برابر یک معلم حقوق بگیرد؟

این عده می‌گویند: نمایندگان مجلس در بررسی و تنظیم نهایی لایحه رتبه‌بندی باید به دغدغه‌های معلمان به خصوص معلمان تازه‌وارد توجه کنند و به گونه‌ای این لایحه را تغییر دهند که دریافتی همه معلمان کشور به حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه یا کارمندان رسمی سایر وزارتخانه‌ها ازجمله رسمی‌های نفت نزدیک شود.