کارگران کارخانه ارتاویل تایر تاکستان خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که پیگیر وضعیت افزایش دستمزد خود و همکارانشان هستند، می‌گویند: دستمزد ناکافی ما به دلیل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد تولیدی است.

به گفته کارگران این کارخانه، اصرار آنها به این دلیل است که در قانون کار بر الزامی بودن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر تاکید شده است.

طبق اظهارات کارگران این واحد تولیدی، مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد جمعیت ۱۰۰نفری کارگران باعث شده که درآمد مزدبگیران این کارخانه در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند.