معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال با هزینه کمتر را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: برنامه‌های وزارتخانه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳت‌های ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اشتغال و مشاغل خرد هستند که هم‌اکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی منصوری با بیان اینکه بسته‌های جدید توسعه اشتغال در وزارت کار با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغال‌های جدید ادامه‌ خواهد یافت، گفت: از برنامه‌های اجرایی از طرف استان‌ها که دارای الگوی توسعه‌ای و در راستای توسعه اشتغال ارائه شود، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: بسته‌های جدید توسعه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌ خواهد یافت و اشتغالزایی و صیانت از نیروی کار به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

منصوری با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازجمله طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت‌آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد، گفت: معتقدیم هزینه ایجاد اشتغال با این رویکرد پایین است.

وی بیان کرد: مجموﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫای وزارت کار، ﺳﻌﯽ در ایجاد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و با ایجاد ﺗﺤﺮک در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ایجاد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، باعث ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دولت می‌شوند.

وی افزود: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ شغلی ﺣﺪود 30 ﺗﺎ 35 میلیون رﯾﺎل است. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل 98 ﮐﻤﺘﺮ از 100 میلیون رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ایجاد اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ایجاد و راه‌اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰای ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.