فعالان صنفی بازنشستگان با تاکید بر اینکه مهم‌ترین خواسته بازنشستگان کارگری، افزایش مستمری‌ها مطابق سبد معیشت است، بر غیرقانونی بودن مزد و مستمری سال جاری تاکید دارند.

به گزارش ایلنا، با اجرای همسان‌سازی در مردادماه دریافتی یک بازنشسته تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است. «سعیدی» بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور با تاکید بر اینکه اشکالات همسان‌سازی باید برطرف شود، معتقد است که این مبلغ به هیچ‌وجه کافی نیست و با خط فقر بسیار فاصله دارد. «احمد پنجکی» دبیر کانون کارگران بازنشسته استان تهران نیز تاکید دارد آنچه مهم‌تر از اجرای همسان‌سازی است، عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. این ماده قانونی هیچ‌زمان اجرایی نشده است و به همین دلیل است که بازنشستگان کارگری دچار ناکامی معیشتی هستند. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد مستمری بازنشستگان باید مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد. در همین رابطه «آیت نیافر» فعال صنفی بازنشستگان نیز با تاکید بر اینکه امسال نه ماده ۴۱ قانون کار رعایت شد و نه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، ادامه می‌دهد: مهم‌ترین خواسته بازنشستگان قبل از هر چیز، افزایش مستمری‌ها مطابق نرخ سبد معیشت است. سبد معیشت در اسفند ماه چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان برآورد شد اما امروز نرخ آن به هفت میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است و یک بازنشسته حتی نصف سبد معیشت هم دریافتی ندارد. وی ادامه می‌دهد: بعد از افزایش مستمری‌ها مطابق نرخ سبد معیشت، مطالبه همسان‌سازی قرار دارد. باید بگویم همسان‌سازی برای بازنشسته همه چیز نیست چرا که بازنشسته خواسته‌های مهم‌تری دارد. به گفته نیافر، اگر دولت به تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی عمل نکند، بهبود معیشت بازنشستگان امکان‌پذیر نخواهد بود. پنجکی نیز با تاکید بر اولویت بالاتر عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر اجرای همسان‌سازی یا متناسب‌سازی، پیش‌شرط اصلی برای برآورده شدن مطالبات بازنشستگان را پرداخت بدهی سنگین دولت به سازمان می‌داند و می‌گوید: اگر دولت مطالبات سازمان را نپردازد، تامین اجتماعی هم نمی‌تواند مطالبات بازنشستگان را برآورده کند یا در جهت بهبود معیشت آنها گام بردارد.

به این ترتیب، به‌رغم جنجال‌ها و چانه‌زنی‌های فراوان بر سر همسان‌سازی و چندوچون آن، افزایش عادلانه مستمری‌ها براساس خط فقر اعلامی و هزینه‌های زندگی، برای بازنشستگان اهمیت و اولویت بیشتری دارد.

به همین دلیل، آیت نیافر با تاکید بر اعتراض گسترده کارگران شاغل و بازنشسته به مزد و مستمری تعیین شده سال جاری می‌گوید: اساس کار ایراد دارد. وقتی حداقل مزد کارگران را بدون توجه به الزامات ماده ۴۱ قانون کار، فقط ۲۶درصد افزایش دادند، بدیهی‌ست که این مساله و ایراد به تعیین مستمری‌ها هم تسری می‌یابد چرا که سال‌هاست براساس یک خوانش ناقص از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان دقیقاً برابر با حداقل مزد کارگران زیاد می‌شود. به دلیل همین ایرادات ساختاری است که اعتقاد داریم مزد امسال غیرقانونی است و باید ابطال شود. منتها نه تنها گامی در جهت ابطال مزد برنداشتند، بلکه هیچ خبری از بازنگری یا ترمیم دستمزد هم نشد. فقط با اجرای همسان‌سازی ادعا کردند معیشت بازنشستگان را بهبود بخشیده‌اند در حالی‌که دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان کجا و چهار میلیون و ۹۰۰هزار تومان اسفندماه کجا؟