مصوبه افزایش ۲۶درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد. براساس این مصوبه حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹روزانه 636هزار و 8.9 ریال تعیین شد. به گزارش «توسعه ایرانی» در این بخشنامه که به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده، آمده است: به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای 7 و 8 بخشنامه مزد و مستند به ماده 41 قانون کار و بهره‌مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و باسابقه از افزایش مزد «شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) موارد زیر را به اجتماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. 1- با جابه‌جایی مبلغ روزانه 25 هزار ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه کردن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیر ماه 99 موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیر ماه 99روزانه 636هزار و 809 ریال تعیین می‌شود. همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیر ماه سال 99 به میزان روزانه 15درصد آخرین مزد سال 98 (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 55هزار و 338 ریال افزایش می‌یابد.

تبصره- از اول تیر ماه سال 99 با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 636هزار و 809 ریال موضوع بند 1 کمتر شود.

2- به کارگرانی که از اول تیر ماه سال 99 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد. روزانه مبلغ 33هزار و 333 ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد. تبصره 1- از اول تیر ماه سال 99 پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط «اداره کل روابط کار و جبران خدمت» صورت می‌گیرد.

تبصره 2- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 98، میزان مقرر در این بند یا تبصره 1 آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- براساس مصوبه شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمام کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران با سابقه از اول تیرماه سال 99 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد،  اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند شد. سایر مفاد بخشنامه قبلی مزد کماکان به قوت خود باقی است.