رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از ۲۷درصد تولید در بخش‌های اقتصادی در حوزه روستا انجام می‌شود.

علی کیانی‌راد اظهار داشت: بیشتر فقرا در روستاها زندگی می‌کنند و شغل بیشتر آنها کشاورزی است.

وی افزود: این به دلیل رابطه مبادله نابرابر و عدم بهره‌مندی کشاورزان و روستاییان از منابع دسترنج خود است که همواره از رفاه نسبی کمتری برخوردار هستند.

رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: مولد بودن ویژگی روستاییان است و در ایران کشاورزی خانوادگی مبنا و اساس اقتصاد روستایی است.

وی اضافه کرد: ۹۴درصد ارزش افزوده کشور در مناطق روستایی تولید می‌شود.

کیانی‌راد با بیان اینکه اشتغال مهمترین عامل پایدار روستاست، افزود: اقتصاد پویا می‌تواند روستا را به محیطی جذاب برای اشتغال و زندگی تبدیل کند.

وی افزود: تمام برنامه‌های ایران در حوزه زیرساختی، تولیدی، حمایتی و تحقیقاتی در حوزه کشاورزی و غیرکشاورزی هم‌راستا با توسعه روستایی بوده و در اشتغال و معیشت و به طبع آن فقرزدایی اثر آشکاری داشته است.

رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: براساس آمار رسمی کشور یک سوم ارزش افزوده کسب و کارهای کشور ناشی از کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴ میلیون نفر در ایران به طور مستقیم در این بخش اشتغال دارند، افزود: این بخش بیش از ۱۲۰ میلیون تن محصول کشاورزی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار تولید می‌کند.

به گفته کیانی‌راد، ارتقای و توسعه خدمات زیرساخت‌های روستایی، ارتقای شاخص توسعه انسانی و اجتماعی، اصلاح ساختار و تقویت بنیاد اقتصادی مناطق روستایی، توسعه و بهبود مدیریت روستایی، بهبود فضای کسب و کار و تثبیت اشتغال روستایی، توسعه زنجیره‌های ارزش و گسترش دسترسی به تسهیلات و منابع مالی مهمترین اهداف توسعه روستایی در کشور است.

وی افزود: ایران به دنبال عدالت اجتماعی در دسترسی به فرصت‌ها، رفع نیازهای اولیه جمعیت روستایی، افزایش رفاه نسبی و ارتقای کیفیت زندگی، ریشه‌کنی فقر و خوداتکایی در توسعه روستایی تلاش کرده است.

رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۶۲هزار آبادی دارای سکنه با جمعیت ۲۱.۶میلیون نفر وجود دارد که یک چهارم جمعیت کشور را در خود جای داده است.