شبکه سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های آمریکایی از تلاش واشنگتن برای مذاکرات با دولت نظامی حاکم بر نیجر برای رسیدن به توافقی بر سر حفظ تعداد کمی از سربازانش در این کشور حوزه غرب آفریقا خبر داد. 

کریس مایر، دستیار امور عملیات‌های ویژه و درگیری‌های کم شدت در وزارت دفاع آمریکا به سی‌ان‌ان گفت: ما حداکثر دستاوردها را از وضعیتی که به ما ارائه شده کسب خواهیم کرد اما قصد اصلی در نیجر این است که سطح حضور ما به حداقلی‌ترین میزانی که نیجری‌ها بتوانند با آن کنار بیایند برسد. 

مایر ادامه داد که مقام‌های نیجر شدیدا روی تصمیم دولت این کشور برای آنکه ما از آنجا خارج شویم یا حداقل در ارقام بسیار پایین در آنجا حضور داشته باشیم، مصر هستند. مقام آمریکایی به سی‌ان‌ان گفته است فعلا امید آمریکا برای حفظ کردن تعداد قلیلی از سربازانش در نیجر 

عمدتا واهی است.