رئیس کنگره جهانی یهودیان در مقاله‌ای با اشاره به افزایش جمعیت ساکنان عرب اراضی اشغالی نسبت به ساکنان یهودی آن تاکید کرد هر روزی که بدون راه‌حل دوکشوری می‌گذرد، اسرائیل را به پرتگاه نزدیک‌تر می‌کند. به گزارش الجزیره، رانلد لودر، رئیس کنگره جهانی یهودیان در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست آمریکا درباره خطر افزایش مستمر تعداد ساکنان فلسطینی در مقایسه با تعداد یهودیان در اراضی اشغالی فلسطین هشدار داد و نوشت: این مساله موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند و من از یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهم تاریخ‌سازی کرده و از فاجعه تک‌کشوری جلوگیری کند. لودر توضیح داد: لاپید یک فرصت بی‌تکرار برای تاریخ‌سازی دارد و آن گفتگو با آمریکا و جهان عرب و فلسطینی‌های میانه‌رو درباره روشی ابداعی برای مقابله با این چالش با تصویب راه‌حل دو کشوری است. رئیس کنگره جهانی یهودیان افزود: حتی اگر به نظر برسد که دستیابی به راه‌حل دو کشوری غیرممکن است، لاپید باید تمام تلاش خود را برای اجتناب از فاجعه تک‌کشوری انجام دهد و هیچ ماموریتی مهمتر از این مساله وجود ندارد. او در ادامه نوشت، اسرائیل نه فقط به دلیل توانمندی‌های هسته‌ای ایران، بلکه به دلیل ساختار جمعیتی‌اش با یک خطر بزرگ ماهیتی مواجه است.