پارلمان مصر به صورت نهائی با پیش‌نویس قانونی موافقت کرد که به افسران در ارتش چه افراد مشغول به خدمت یا بازنشستگان اجازه کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی در صورت داشتن شروط مشخص را می‌دهد. به گزارش روسیا الیوم، دولت مصر اصلاحیه‌ای را در مورد برخی از احکام قانون شماره ۲۳۲ سال ۱۹۵۹ درخصوص شروط خدمت و ارتقای درجه افسران نیروهای مسلح و قانون شماره ۱۹۶۸ درخصوص فرماندهی و کنترل بر امور دفاع از کشور و بر نیروهای مسلح و قانون شماره ۲۰ سال ۲۰۱۴ برای ایجاد شورای عالی نیروهای مسلح ارائه داد. بر اساس این پیش‌نویس، جایز نیست که افسران چه افراد مشغول به خدمت یا افراد بازنشسته در نیروهای مسلح اجازه کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری یا شوراهای پارلمانی یا محلی را داشته باشند؛ مگر آنکه موافقت شورای عالی نیروهای مسلح را جلب کنند. افراد ذیربط می‌توانند به این تصمیم شورا در مقابل کمیته عالی قضایی افسران نیروهای مسلح اعتراض کنند. قانون شماره ۲۳۲ به افسران اجازه اظهارنظرهای سیاسی یا حزبی یا اشتغال در کارهای سیاسی یا عضویت در احزاب یا سازمان‌های دارای رویکردهای سیاسی نمی‌دهد، همچنین افسران نمی‌توانند در ساماندهی نشست‌های حزبی یا تبلیغات انتخاباتی مشارکت کنند.