وصول مطالبات 2هزارو 76 میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد کیش در سال1399زمینه اجرای طرح‌های زیرساختی و برنامه‌های راهبردی این سازمان را فراهم کرد.

به گزارش ایلنا؛ معاون توسعه مدیریت و عضو هیات مدیره این سازمان با اشاره به این که تحقق اهداف قانونی تعیین شــده و برنامه راهبردی سازمان مهم ترین محور فعالیت‌های توسعه مدیریت است گفت: با توجه به تمرکز امور شناسایی، جذب منابع و درآمدها، تعیین و اولویت بندی هزینه،مصارف و تخصیص منابع و درآمدها به هزینه‌ها و مصارف در این حوزه و طراحی فرایندها و روشهای اجرا یی برنامه‌های توسعه فرهنگی، اجتماعی و توسعه اقتصادی و سرمایه‌‌‌گذاری وگردشگری و عمرانی و تأمین هزینه و اعتبارات لازم برای آنها که در حیطه فعالیت‌های ایـن حوزه خواهـد بـود، عملکـرد مطلـوب حـوزه توسـعه مدیریـت نقش کلیدی در تحقـق اهـداف راهبـردی سـازمان در ایـن عرصه‌ها دارد.

ناصر آخوندی با بیان اینکه پیگیری و وصول مطالبات در سـال 1399 بـا اتخـاذ روش‌ها و ایـده‌های مالـی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان منطقه آزاد کیش بود؛ گفت: وصـول مطالبـات به مبلغ 2هزارو 76 میلیـارد ریـال انجام طرح‌های زیرساختی و برنامه‌های راهبردی سازمان را میسر کرد. عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزادکیش گفت: بـا تشـکیل دوازده مورد جلسـه استمهال و پنـج مـورد کمیتـه تهاتـر نسـبت بـه تعییـن تکلیـف از جملـه تهاتـر ملـک بـا بدهـی طـرف قـرارداد اقـدام و برابـر مقـررات و شـیوه‌نامـه نسـبت به تقلیل بدهی و درنهایت تعیین تکلیف آنها اقـدام شـد.

آخوندی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین ضرورت حفظ پویایی و افزایش بهره‌بری و حصول نتیجه، با اتخـاذ تصمیـم درخصوص تامیـن منابع مالـی بـه سه روش انتشار اوراق صکوک‌‌‌، تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی و انتشار اوراق خرید دین امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی ازجمله پایانه جدیـد فـرودگاه کیش در منطقه میسر شـد.

به گفته آخوندی، میزان انتشار اوراق صکوک 3 هزار میلیاردریال و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی 500 میلیارد ریال است و انتشار اوراق خرید دین نیز به ارزش 3 هزارمیلیارد ریال در دست اقدام است. لازم به ذکراست تمامی امور مالی، اداری، منابع انســانی، پشتیبانی، برنامه ریزی، بودجه‌بندی، طراحی و تدوین ســاختار تشـکیلاتی، شیوه نامه‌ها، سیستم‌ها و روش‌ها در سـازمان و اجرای طرح‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه توسعه مدیریت سازمان است.