لایحه بودجه ۱۳۹۸ در حالی بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق وارد صحن علنی مجلس شده که سقف آن تا ۳۶ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، لایحه‌ای که دولت در چهارم دی ماه به عنوان پیش‌بینی مالی خود در سال آینده به مجلس ارائه کرد با سقف کلی ۱,۷۰۳ هزار میلیارد تومان بسته شد بود، اما بعد از بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق در نهایت با سقف کلی ۱۷۳۹ هزار میلیارد تومانی به صحن علنی آمده تا با حضور نمایندگان بررسی و تصویب شود.

لایحه ۱۷۰۳ هزار میلیاردی شامل ۴۷۸ هزار میلیارد تومان «بودجه عمومی» و همچنین ۱,۲۷۴ هزار میلیارد تومان «شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» بود که در ادامه ۳۶ هزار میلیارد تومان به کل آن اضافه شده است.

یکی از دلایل این افزایش به این بر می‌گردد که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده است در صورتی که منابع عمومی نسبت به ارقامی که متن لایحه پیش‌بینی شده اضافه‌تر وصول و همچنین اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شود، می‌توان تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به سقف لایحه بودجه اضافه کند.

البته اجازه برای افزایش میزان سقف بودجه برای دو موضوع اجرای قانون ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه و موارد مندرج در جدول (۲۱) پیوست لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.