به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، قطعی یک روز در هفته برق شهرک‌های صنعتی سراسر کشور حتمی است و گاه به روز دوم هم کشیده می‌شود اما روز دوم قابل پیش‌بینی نیست. در این شرایط برخی تولیدکننده‌ها که برای روشن نگه داشتن ژنراتورها نیاز به گازوئیل دارند به قاچاق سوخت متهم می‌شوند. به گزارش ایلنا، عباس جبالبارزی افزود: در برخی واحدهای تولیدی امکان خاموشی کامل وجود ندارد و برق آنها باید به طور مستمر وصل باشد در این واحدها تولیدکننده از ژنراتور برای حفظ حداقل فعالیت واحد تولیدی در زمان قطعی برق استفاده می‌کند اما همین واحدها هم برای تامین گازوئیلی که ژنراتور را روشن نگه دارد باید هفت خان رستم را در چند سازمان پشت سر بگذارند و حتی این اتهام به آنها وارد می‌شود که ممکن است گازوئیل را قاچاق کنند؛ این مسائل هزینه‌های مادی و روانی پنهانی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند.