معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مردم مطمئن باشند که در خرید اموال تملیکی و ضبط شده به نفع دولت هیچ خلاف شرعی اتفاق نمی‌افتد، گفت: درباره این موضوعات اگر به دنبال فتوا باشیم، دیگر باید رسیدگی‌های قضایی را تعطیل کنیم. به گزارش ایلنا، عبدالمجید اجتهادی افزود: فرض بر اینکه کالایی که از این متخلفان ضبط کردیم را منهدم کنیم، با ملکی که به نفع دولت ضبط می‌شود چه کاری می‌توان کرد؟مردم مطمئن باشند که قطعا هیچ خلاف شرعی در این معاملات اتفاق نمی‌افتد چرا که قاضی در کشور جمهوری اسلامی تحت نظارت رییس قوه قضایی رای را صادر می‌کند و وقتی این رای صادر شود این اموال از مالکیت متخلفان خارج می‌شود و مالک شرعی و قانونی آن دولت خواهد بود.