استاندار تهران کمبود آب در این استان را جدی خواند و از شهروندان خواست مصرف بهینه را جدی بگیرند. به گزارش مهر، علیرضا فخاری گفت: وضعیت آب در استان تهران به دلیل عدم بارش نزولات قابل قبول نیست و کمبود آب در استان جدی است. او از همه هموطنان و به ویژه شهروندان استان تهران خواست، با تعدیل و رعایت مصرف در این خصوص همراهی کنند.