رئیــس سازمــان خصوصی ‌سازی از معرفی ۱۸۰۳ دارایی مازاد دولت به ‌ارزش ۱۲۹همت برای فروش به پیمانکاران بزرگ خبر داد و گفت: امسال حدود ۲.۲همت از دارایی‌های مازاد را در فرایند مولدسازی فروختیم. به گزارش تسنیم، مالک رحمتی  در گزارش عملکرد خود به رئیس جمهور اظهار کرد: طبق برنامه مصوب، دستگاه‌ها باید طرح‌های چند ده هزار میلیارد تومانی را از طریق مولدسازی اجرا کنند، اما وزارتخانه‌ها اهتمام جدی در زمینه معرفی دارایی‌ها برای مولدسازی ندارند و یا کمتر دارند، به‌نحوی که بر اساس آمار موجود قطعی ما در سامانه سادا نزدیک به یک میلیون دارایی ثبت شده است؛ که از این یک میلیون آنچه برای مجموع دولتی است و ابهامی ندارد 766 هزار دارایی مازاد برای وزارتخانه‌ها ثبت شده است، در حالی که کل دارایی‌هایی که به ما معرفی کردند به عدد 2 تا 3 هزارتا هم نمی‌رسد؛ و ما این انتظار را داریم که حضرت‌عالی تأکیدی در هیأت دولت بفرمایید که پیگیری شما به ما کمک خواهد کرد.