رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: محکومیت شرکت بهمن خودرو احراز شده و این خودروساز به بیش از 5 هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است. به گزارش عصر ایران، احمد اصانلو در جمع خبرنگاران افزود: رای بدوی شرکت خودرویی که برخی خبرنگاران پیگیر تخلف آن بودند، با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت صادر شد. دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تأیید کرد.