برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال و به‌کارگیری کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد بود. به گزارش تسنیم، علیرضا نوری باروقی، مدیر حراست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران استعلام کارفرمایان در خصوص استخدام اتباع بیگانه را ضروری دانست و افزود: طبق ماده 128 قانون کار، کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام اتباع بیگانه می‌شود، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام کنند.