مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دادستان کل کشور در هیأت عالی بانک مرکزی را تصویب کرد. به گزارش ایرنا ترکیب هیأت عالی و بررسی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفت و اعضای مجمع، اضافه شدن «دادستان کل کشور» به ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی را تصویب کردند. رییس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، گفت: ما با عضویت دادستان کل کشور مخالفتی نداشته و حضورش را موجب قوام تصمیمات می دانیم.