اداره استاندارد حکومت طالبان خبر داد در ۱۰ روز گذشته ۷۴ تانکر بنزین بی‌کیفیت ارسالی از ایران به افغانستان را بازگردانده. طالبان که سابقه‌ی این بازگردانی را دارد تاکید کرد این کار در راه سیاست جلوگیری از واردات سوخت بی‌کیفیت بوده است.