ایلنا- وزیر کشاورزی گفت: در سال جاری وضعیت تولید مرکبات قابل توجه است. 16سال صادرات سیب ممنوع شده بود و از افغانستان سیب ما به پاکستان وارد می شد که این مشکل حل شد. همچنین مشکل صادرات کیوی به هندوستان را رفع کردیم. سید جواد ساداتی نژاد افزود: ارائه آمار در بحث کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد از این رو این مهم در طرح تحول کشاورزی به آن توجه شده است. وزیر کشاورزی با بیان اینکه رصد خانه کشاورزی را ایجاد و هر هفته گزارش های آن را پایش می کنم، افزود: اگر تا پایان دولت سیزدهم بتوانیم آمار دقیق میزان تولید،  مازاد و کمبود را ارائه بدهیم به موفقیت قابل توجهی دست یافتیم.