مهر- قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته فرصت طلایی صادرات شیرخشک را از دست دادیم، گفت: تصمیم گیری نهایی در حوزه صادرات و حذف تعرفه باید بر عهده وزارت جهاد باشد. موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تاکید بر تمرکز سیاست گذاری های مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد، گفت: با توجه به مشکلات ایجاد شده در صادرات محصولات کشاورزی به ویژه شیرخشک ، باید تصمیم گیری در این زمینه به وزارت جهاد واگذار شود. وی با بیان اینکه براساس قانون تمرکز وزارت جهاد کشاورزی باید پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه می کند اما تصمیم گیری نهایی بر عهده این وزارت خانه نیست، تصریح کرد: باید تصمیم گیری نهایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد تا اگر جهاد به این نتیجه رسید که صادرات باید انجام و یا تعرفه محصولی حذف شود، این کار اتفاق بیفتد.