مهر-معاون وزیر صمت با تاکید براین که هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ ای خودرو نگرفته‌ایم گفت: فعلا وقتِ تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.

منوچهر منطقی در پاسخ به این پرسش که طبق مصوبات قبلی، قیمت خودرو هر ۶ ماه یک بار باید تغییر کند و در همین راستا، خرداد ماه موعد تغییر قیمت خودرو است، آیا وزارت صمت برنامه‌ای برای تغییر قیمت دارد یا خیر، اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو نگرفته‌ایم اما نکته این است که فعلاً وقتِ تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.