ایسنا- در حال حاضر تقریبا ۸۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان اسکناس و سکه رایج بین مردم و شبکه بانکی در حال گردش است.

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از جریان اسکناس و سکه‌های رایج نشان می‌دهد که تا پایان آبانماه سالجاری، ۸۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۶.۳ درصد رشد دارد و نسبت به پایان سال گذشته نیز ۳.۸ درصد افزایش یافته است.

از ۸۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد اسکناس و مسکوک موجود شبکه بانکی ۷۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان در دست مردم در گردش است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷.۱ درصد رشد داشته و نسبت به پایان سال گذشته با ۰.۵ درصد افزایش مواجه شده است.

بر این اساس، معادل ۹۳۴۰ میلیارد تومان نیز از اسکناس و سکه‌های موجود در بانک‌ها قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۳ درصد افزایش داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته نیز معادل ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است.