راشاتودی- آمارهای رسمی چین نشان می‌دهد، این کشور واردات نفت خام خود را کاهش و واردات گاز طبیعی را جایگزین می‌کند از آغاز سال 2021 واردات نفت خام چین 5.7 درصد کاهش یافته اما واردات گاز طبیعی بیش از 20 درصد رشد کرده است. بر اساس این آمارها، چین از ماه ژانویه تا آگوست در مجموع 346.36 میلیون تن نفت وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.7 درصد کاهش داشته است و در همین زمان واردات گاز طبیعی با رشد 22.2 درصد به رقم 79.31 میلیون تن افزایش یافته است. آن طور که در این اسناد مشخص است، تنها در ماه آگوست چین 44.53 میلیون تن نفت و 10.44 میلیون تن گاز طبیعی وارد کرده است که واردات نفت خام 6.2درصد کاهش یافته اما گاز طبیعی 11.5 درصد رشد داشته است.