در پنج ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله صادرات نفت نسبت به رقم مصوب 9 درصد بوده و حدود 52 هزار و 900 میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافت‌ها از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.

براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در پنج ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 213 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که حدود 52.9 هزار میلیارد تومان یعنی 25 درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.

براساس این گزارش، مجموعا 149 هزار و 500 میلیارد تومان منابع بودجه در پنج ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.

در پنج ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 14.8 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله صادرات نفت و فرآورده های نفتی، فروش و مولدسازی اموال دولت حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.

بخش اعظم درآمد 99.1 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و اگذاری اوراق مالی اسلامی در پنج ماه ابتدایی امسال، به خاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 67.5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است. همچنین در پنج ماهه امسال، صرفا 15.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده است.

براساس این گزارش، مجموعا 316 هزار و 300 میلیارد تومان از مصارف بودجه در پنج ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه‌ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است. به گزارش فارس، سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 41.2 هزار میلیارد تومان بود ولی براساس مصوبه 29 خردادماه 1400 هیات دولت، این رقم به مبلغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست کسری بودجه در مردادماه را جبران نماید.