رئیس دانشگاه امام صادق (ع) خواستار بررسی تحلیلی و ساختاری پدیده‌های پولی و بانکی نظام مدرن و اجتناب از داشتن نگاه خُرد به این پدیده‌ها شد.  حسینعلی سعدی در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه ما امروز با نهادها، سازمان‌ها و ساختارهای مدرن به معنای واقعی کلمه مواجهیم گفت: اگر بخواهیم این نهادها را ذیل نهادهای سنتی تشریح کنیم، واقعی‌سازی نیست و اصلاح اصطلاحات فقهی آن حق شریعت را ادا نمی‌کند. وی ادامه داد: مثلاً زمانی موضوع بیمه را به فقها مطرح کردند. اگر بخواهیم بیمه را به عنوان زندگی مدرن ذیل عقد صلح بیاوریم، آن‌گونه که باید تحلیل نشده است. سعدی گفت: بانک، بورس و بیمه مؤلفه‌های اقتصاد مدرن است. اینکه بخواهیم جز به جز بررسی و تحلیل کنیم و سپس با نظام فقهی تطبیق دهیم، تأمین‌کننده نظر شریعت نیست. رئیس دانشگاه امام صادق (ع) تأکید کرد: یکی از چالش‌های تمام عقود در نظام بانکداری ایران، چالش صوری شدن عقود است یعنی برای انطباق ظاهر با شریعت، مجبور شده‌ایم توجیهی کنیم که قلب ماهیت آن نهاد محسوب می‌شود.