تسنیم- رئیس بانک وی تی بی VTB روسیه احتمال جداشدن روسیه از سیستم بین المللی پرداخت سوئیفت را بعید دانست. ندره کوستین، رئیس بانک وی تی بی VTB روسیه در مصاحبه با روزنامه آلمانی Handelsblatt تأکید کرد که قطع ارتباط روسیه با سوئیفت تنها در صورتی رخ می دهد که دولت های اروپایی تصمیم بگیرند اقدامات شدیدتری علیه کشور ما انجام دهند. سوئیفت سیستم بین المللی انتقال و پرداخت بین بانکی است و بیش از 11000 موسسه مالی و اعتباری بزرگ در سراسر جهان به آن متصل هستند.