ایلنا- دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: افزایش نرخی به وجود نیامده است، آخرین افزایش نرخ مربوط به اواخر فروردین به میزان 40درصد بوده است. مصرف‌کننده نهایی می‌تواند به طور مستقیم و با ارائه مدارک از کارخانه خریداری کند. برای این افراد، سیمان حدود 10 تا 12 درصد گران‌تر از نرخ مصوب کارخانه خواهد بود که این موضوع کاملا قانونی است. عبدالرضا شیخان در واکنش به انتشار دوباره خبر افزایش قیمت 10درصدی سیمان اظهار کرد:‌ افزایش نرخی به وجود نیامده است، آخرین افزایش نرخ مربوط به اواخر فروردین به میزان 40 درصد بوده است. برای رفع التهاب در بازار موافقت شد که برای کارخانجات فروش مستقیم راه‌اندازی کنیم، یعنی کسی که مصرف‌کننده نهایی است می‌تواند به طور مستقیم و با ارائه مدارک از کارخانه خریداری کند. برای این شخص، سیمان حدود 10 تا 12 درصد گرانتر از نرخ مصوب کارخانه خواهد بود که این موضوع کاملا قانونی است.