مهر-یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۲۰ سال گذشته ایران تنها ۰.۳۶ درصد بوده، گفت: در مقابل دولت و نظام بانکی ۱۰۲.۵ درصد نقدینگی را رشد داده‌اند.   محمدحسین حسین زاده بحرینی در همایش نقدی بر طرح قانونی بانک مرکزی، گفت: این رشد اندک هم باعث خجالت بوده و عقب ماندگی تاریخی را به کشور تحمیل کرده است. که در همین زمانی که این رشد رخ داده است، ۱۰۲.۵ برابر نقدینگی خود را افزایش داده‌ایم. وی افزود: عوامل متعددی در عدم حصول رشد اقتصادی درگیر هستند؛ اما مشکلات عمده آن نیز در فضای کسب و کار باید جستجو شود؛ این در حالی است که رشد ۱۰۲.۵ درصدی نقدینگی یک مساله پولی است که باید به آن پرداخته شود؛ البته دو منشأ واضح برای این رشد نقدینگی وجود دارد که شامل دولت یا شبکه بانکی می‌شود.