توسعه ایرانی- دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران زمان محدودسازی دامنه نوسان سهام در بورس بین منفی ۲ درصد و مثبت ۶ درصد را یک ماهه دانست و گفت: تصمیم محدود کردن دامنه نوسان در برخی دیگر از بورس‌های دنیا نیز وجود دارد و برای کوتاه مدت اتخاذ می‌شود. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تصمیم محدود سازی دامنه نوسان و برخی دیگر از تصمیمات سازمان و شورای عالی بورس را موجب مثبت شدن جو چند روز اخیر در بازارسرمایه دانست. سعید اسلامی بیدگلی با بیان اینکه مفهوم «دامنه نوسان» به تازگی در بورس ایجاد شده است، ادامه داد: در شرایط عادی ارزش شرکت‌ها بیش از یک میزان، کاهش یا افزایش پیدا نمی کند که این میزان برای شرکت های بورسی ۵درصد بوده است. اسلامی افزود: در زمانی که نگرانی‌های جدی برای کاهش ارزش سهام ایجاد شد، رفتارهای هیجانی بیش از رفتارهای بنیادی بر معاملات تاثیر می‌‌گذاشت و لذا پیشنهادِ کاهش دامنه نوسان جدی شد.