توسعه ایرانی - رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شد، گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۴+ درصد و رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۳+ درصد است.‌  عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود با اعلام اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شد،‌تأکید کرد: ایستادگی وهمت ملت بزرگ ایران دراوج جنگ اقتصادی وکرونا وتلاش فعالین اقتصادی کشوردرسال جهش تولید جواب داد.  وی تأکید کرد: همانگونه که قبلاًبراساس روندشاخصهای تولیدات صنعتی وکشاورزی، و نیز رشد تسهیلات سرمایه در گردش بانکهااعلام کرده بودم رشد اقتصادی کشور مثبت شد . همتی اعلام کرد: گزارش امروز اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (100=1390) در شش ماهه اول سال 99 با نفت و بدون نفت ، مثبت شد. وی افزود: بنابرگزارش رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری ، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 1.4+ درصد و رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 1.3+ درصد می باشد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی با نفت فصل اول و دوم سال 1399 به ترتیب 2.9-درصدو 5.1+ درصد و رشداقتصادی بدون نفت ، به ترتیب، 0.6- درصد و 3.2+ درصد بوده است.