توسعه ایرانی - وزیر امور اقتصادی و دارایی با پذیرفتن استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی، حسن اعلایی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.  فرهاد دژپسند در پی استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، ضمن موافقت با این استعفا، حسن اعلایی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد. گفتنی است حسن علایی در حال حاضر عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی است که با پذیرش استعفای علیرضا صالح از سوی وزیر اقتصاد، با حفظ سمت به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شده است.