تسنیم- کارشناسان بازار سرمایه، سیاست وزارت صمت مبنی بر کاهش دستوری قیمت فولاد را عامل اصلی افت قیمت سهام شرکت های فولادی می دانند. کارشناسان بازار سرمایه، سیاست وزارت صمت مبنی بر کاهش دستوری قیمت فولاد را عامل اصلی افت قیمت سهام شرکت های فولادی دانسته و معتقدند چنین تصمیماتی بدون رضایت سهامداران این شرکت ها اشتباه بزرگی است که عواقب سویی را در پی خواهد داشت.