توسعه ایرانی- یک مقام مسئول با بیان اینکه ۸۶ درصد کشاورزی کشور توسط کشاورزان خرد انجام می شود، گفت: تنها ۱۴ درصد فعالیت های کشاورزی ایران دارای شرایط اقتصادی است. غلامحسین طباطبایی مدیرعامل شرکت سهامی زراعی فعالیت‌های کشاورزی با اشاره به اینکه ۸۶ درصد کشاورزی ایران توسط کشاورزانی انجام می‌شود که مساحت زمین آنها کمتر از ۱۰ هکتار است، گفت: در واقع می‌توان عنوان کرد که کشاورزی ما یک کشاورزی خرد است و فقط ۱۴ درصد فعالیت‌های این بخش دارای شرایط اقتصادی هستند. وی با بیان اینکه در کشاورزی شرکت‌های سهام زراعی کشاورزان می‌توانند با تشکیل یک شرکت زیرنظر شرکت سهامی بزرگ‌تری قرار بگیرند، اظهار داشت: در این شرایط فعالیت‌ها اقتصادی می‌شود و همچنین کشاورزان می‌توانند از معافیت مالیاتی برای مدت ۱۰ سال استفاده کنند