توسعه ایرانی-  شاخص کل در بازار بورس دیروز ۴۱ هزار و ۶۵۱ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد رسید. براساس معاملات دیروز بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۱۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۶۲ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۲۵۷ واحد کاهش به ۴۵۵ هزار و ۹۴۴ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۱۶۸ واحد افت به ۲۹۹ هزار و ۱۱۵ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۳۵ هزار و ۵۹۴ واحد و شاخص بازار دوم ۶۳ هزار و ۳۵۷ واحد افزایش داشتند.