توسعه ایرانی-  مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم سالیانه به ۲۵.۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

مرکز آمار نرخ تورم مردادماه را منتشر کرد. براساس این گزارش نرخ تورم سالیانه کاهش یافت. منظور از نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالیانه مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٥,٨ درصد رسیده است.  

‌همچنین نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۲۵.۹ درصد و ٢٥.٤ درصد است که به ترتیب ۰.۵ و یک واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.