تسنیم- رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت گفت: ماسک های دپوشده فقط برای تامین نیاز واحدهای درمانی توزیع می شود. جمشید گلپور با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 18 میلیون عدد ماسک دپو شده در اختیار هیأت امنای ارزی قرار دارد، افزود: وزارت بهداشت هنوز تصمیمی برای خرید این ماسک ها نگرفته و یا اجازه فروش آنها را نداده است. وی با تأکید بر اینکه این میزان ماسک دپو شده با اجازه خود وزارت بهداشت مجوز واردات پیدا کرده بود، گفت: البته قرار نیست این ماسک ها در سطح شهر و به مردم فروخته شود بلکه آنها به نوعی ذخایری برای شرایط اضطراری آنهم برای مراکز درمانی هستند. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت تأکید کرد:  قرار نیست ماسک وارداتی به مردم فروخته شود.