عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه وضعیت صادرات ایران به عراق در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه خوب شده است، گفت: براین اساس کاهش صادرات بر اثر کرونا جبران شد. به گزارش فارس، سید حمید حسینی در مورد آخرین وضعیت صادرات ایران به عراق گفت: آخرین آمار منتشر شده از تجارت خارجی کشور حاکی از آن است که وضعیت صادرات اردیبهشت نسبت به فروردین ماه 99 خوب بوده است و میزان کاهش صادرات فروردین ماه به عراق در اردیبهشت جبران شد.