مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م/98/0206مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 358 گچساران

الف-شرح مختصر خدمات:

عملیات خاکی و تخریب، احداث جوی خاکی، مخلوط ریزی، بتن ریزی ، لوله کشی آب و گاز ، سنگ کاری، اجرای سپتیک، زنوممیراین ، تسطیح و رگلاژ مدنظر کارفرماست.

ب-محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل انجام خدمات در گچساران و مدت انجام آن 5 ماه می باشد

ج-برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات 747/321/727/15   ریال و تعدیل پذیر می باشد.

د- شرایط مناقصه گران متقاضی

-مناقصه گران دارای حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابری

-در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.

-داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ  -/35/087/366/786 ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد:

الف: ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب 940100004001111604022067 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اهواز کد 0 حساب – بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

ب: ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت (90روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعلام کارفرما برای مدت (90روز) دیگر قابل تمدید باشد. همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است.

-توانایی ارائه 5 درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات

-داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار به آدرس http://sajar.mporg.ir

هـ-محل و مهلت دریافت اسناد

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان ضمن اعلام آمادگی بصورت کتبی جهت دریافت اسناد با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به یکی از آدرس های ذیل الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابی های لازم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات (ارزیابی ساده) به عمل آید.

1-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1/11/1398 لغایت 8/11/1398

2-محل دریافت اسناد واقع در اهواز، کوی فدائیان اسلام، خیابان پارک 4 (روبروی امور مسافرت) مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها (اتاق شماره 1) و یا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پلاک 28 ساختمام مرکزی یازدهم شرکت ملی نفت ایران طبقه دوم دفتر هماهنگی امور حقوقی و قرادادهای مناطق نفتخیز جنوب

3-مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبلغ 000/380/2ریال به حساب شماره 940100004001111604022067 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اهواز کد0 و ارائه فیش مربوطه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

و: محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 8.30 روز شنبه مورخ 19/11/1398 به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسلام  مجتمع شهید تندگویان واقع در روبروی بلوک 2 – ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان تسلیم نمایند . ضمنا پیشنهادات در ساعت 15.30 روز یکشنبه مورخ 20/11/1398 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بلامانع است.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری است.

تذکر:حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه، شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی می باشد.