آیین‌نامه منازعه و اختلافات صنفی خانه تئاتر ایران و فعالان تئاتری ایران که توسط محمدرضا غفاری، وکیل این خانه تهیه و تنظیم شده بود، در شش ماده توسط هیئت‌مدیره مرکزی خانه تئاتر مصوب شد. طبق این آئین‌نامه اعضای شورای داوری خانه تئاتر متشکل از یک مسئول شوراست که توسط هیات مدیره خانه تئاتر انتخاب می‌شود و دو عضو  که توسط این مسئول منتخب مصوب می‌شوند. همچنین طبق این آیین‌نامه مدت خدمت این شورا تا پایان ماموریت هر دوره از هیات مدیره وقت خانه تئاتر خواهد بود و پس از خاتمه  مدت ماموریت اعضای هیات مدیره زمان  ماموریت این افراد نیز به پایان می‌رسد. انتخاب مجدد مسئول و اعضای شورا به این سمت‌ها برای دوره‌های متوالی منعی ندارد.  این آیین‌نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ مورد تصویب هیات مدیره خانه  تئاتر قرار گرفت و از تاریخ تصویب لازم الاجراست و از این پس، آیین‌نامه شورای داوری خانه تئاتر ایران مصوب پنجم اسفند ۱۳۸۸ و بازنگری مجدد آن در تاریخ ۱۲ مرداد ۸۹  ملغی و بی‌اثر خواهد بود.