دولت کانادا با انتشار فهرستی از ۱۲ دانشگاه و موسسه پژوهشی در ایران اعلام کرد چون این مراکز به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای نظامی و امنیتی مرتبط هستند، به پژوهشگرانی که با این دانشگاه‌ها همکاری کنند، بودجه دولتی ارائه نخواهد شد. دانشگاه‌های صنعتی شریف، بهشتی و انستیتو پاستور ایران و ۹ دانشگاه و موسسه پژوهشی دیگر، از جمله موسسه تحقیقات هوافضا، دانشگاه علوم پزشکی «بقیةالله»، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، «دانشگاه امام حسین»، موسسه فیزیک کاربردی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز تحقیقات انفجار، مرکز مطالعات فیزیک و دانشگاه نیروی هوایی ستاری در این فهرست هستند.