آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت‌گردی

موسسه آوای جلب سیاحان اولین موسسه آموزش هتلداری و گردشگری در ایران است که از دهه چهل خورشیدی در بلوار کشاورز فعالیت می کرده است.سازمان جلب سیاحان اولین نهاد رسمی متولی توسعه گردشگری در ایران بود که بعدها نامش به سازمان ایرانگردی و جهانگردی تغییر یافته و به خیابان آزادی نقل مکان می کند. استاد جلال نصیریان موسسه آموزشی آوای جلب سیاحان را در همان بلوار کشاورز راه اندازی میکنند. اما با ورود کرونا و تعطیلی موسسات آموزشی، خاموشی گردشگری و نبود گردشگر ورودی و خروجی، عدم حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از موسسات آموزش گردشگری و همچنین بالا بودن اجاره بهای محل آموزشگاه باعث شد تا مدیریت این موسسه تصمیم به خاموشی چراغ آوای جلب سیاحان پس از 20 سال در مکان فعلی گرفته و به مکان دیگری در شهر تهران نقل مکان کنند و اینگونه کرونا باعث شد تا آوای جلب سیاحان نیز به خاطرات بلوار کشاورز بپیوندد.