سرپرست سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: دو هزار و ۴۵۰ کودک امسال از مراکز پویاشهر ما به آموزش و پرورش برای ادامه تحصیل معرفی شده‌اند و در مدارس رسمی ثبت نام کرده و به تحصیل بازگشته‌اند، سایر کودکانی نتوانستیم به مدرسه بازگردانیم در مراکز ما خدمات سوادآموزی را دریافت می‌کنند. «محمد نقیب» در گفت‌وگو با گفت: در حال حاضر به ۷ هزار کودک کار و خیابان در مراکز پویاشهر خدمات ارائه می‌دهیم. وی درباره اقدامات انجام شده درخصوص خروج کودک از چرخه کار گفت: ما برای خروج کودک از چرخه کار و خیابان چند موضوع را مد نظر قرارداده‌ایم. یکی از این موضوعات پیگیری کرامت کودکان است. موضوع دیگر شناسایی و ارتباط با خانواده است. بخش دوم یعنی شناسایی و ارتباط با خانواده بسیار اهمیت دارد.